Klauzula informacyjna dot. korespondencji mailowej

  1. Administratorem danych osobowych podanych w mailu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, tel.: (22 635 27 72), e-mail (posrednictwo@wolontariat.org.pl).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszanie w celu obsługi korespondencji, który to cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi informatyczne czy wsparcia technicznego.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy objętej korespondencją, chyba że inny termin wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny jaki nawiąże się między nami w wyniku nawiązanej korespondencji.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.
  6. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia.
  8. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Total Page Visits: 2790