Aktywni do setki

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu od marca do grudnia 2015 realizuje projekt „Aktywni do setki”, dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

O projekcie

W projekcie biorą udział organizacje pozarządowe i instytucje administracji publicznej z województwa mazowieckiego angażujące w swoje działania wolontariuszy, w tym wolontariuszy seniorów. Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu senioralnego na Mazowszu; zakłada wzmocnienie potencjału organizacyjnego lokalnych centrów wolontariatu – członków Mazowieckiej Sieci Centrów Wolontariatu w zakresie organizacji pracy z wolontariuszami seniorami i przekazanie zdobytej w tym zakresie wiedzy do społeczności lokalnych. Pomogą w tym szkolenia dla organizacji i instytucji korzystających z wolontariuszy, organizowanie spotkań Klubu Seniora Wolontariusza i senioralnych akcji wolontariackich oraz kampania edukacyjna i promocyjna w zakresie popularyzacji aktywności społecznej seniorów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT m.in. “Tabletu dla seniora” i serwisu ofert wolontariackich www.mojwolontariat.pl

Działania

Cykl szkoleń mający za zadanie przygotować liderów MSCW do pracy z seniorami w zakresie pracy z grupą, nauczyć organizowania społeczności wokół wydarzeń oraz wyposażyć w narzędzia służące do pozyskiwania i kontaktu z wolontariuszami. Szkolenia odbędą się w 3 dwudniowych blokach. Tematy te wnoszą wiedzę umożliwiającą lepsze zarządzanie środowiskiem seniorów w środowisku lokalnym. Udział w każdym szkoleniu weźmie ta sama, stała grupa 15 pośredników wolontariatu.

1. Sieć w sieci, organizowanie społeczności poprzez nowoczesne narzędzia IT – dwudniowe szkolenie ukierunkowane na promowanie wspólnych przedsięwzięć tworzonych poprzez członków MSCW. Wykorzystanie mediów społecznościowych, dokumentów i kalendarzy umożliwiających wspólną edycję przez wiele osób, stron internetowych oraz narzędzi stworzonych przez Siec Centrów Wolontariatu, służących wspieraniu procesu rekrutacji, organizacji i ewaluacji pracy wolontariuszy. Wykorzystywanie serwisu www.mojwolontariat.pl do rekrutacji wolontariuszy seniorów i zarządzania ich pracą.

2. Moderowanie pracy grupowej – dwudniowe szkolenie, które ma na celu nauczenie uczestników moderowania i prowadzenia spotkań dla wolontariuszy i koordynatorów. Szkolenie rozwinie u uczestników techniki skupiania grupy na celach, docierania do potrzeb uczestników, wyzwalania w grupie sprawczości, podejmowania decyzji i samopomocy. Pozwoli pośrednikom prowadzić samodzielnie spotkania i warsztaty dla organizatorów wolontariatu w środowiskach lokalnych.

3. Animacja wolontariatu senioralnego w środowisku lokalnym – dwudniowe szkolenie mające na celu integrację partnerów lokalnych w celu współpracy w zakresie aktywizacji seniorów w środowisku lokalnym poprzez wolontariat. Opracowanie zasad współpracy i planowania działań.

W ramach 15 seminariów organizowanych przez uczestników w czasie trwania projektu przedstawiciele organizacji i instytucji działający w środowisku lokalnym uczestniczących organizacji zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli wdrażać w swoich społecznościach. Seminaria mają za zadanie przygotować lokalne organizacje i instytucje w zakresie rekrutacji i zarządzania wolontariatem do pracy z seniorami. Seminaria realizowane pod wspólnym tytułem “Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza seniora”

Równolegle z edukacją kadry MSCW, jej członkowie w ramach działalności MSCW będą organizowali spotkania w ramach Klubu Seniorów Wolontariuszy. Spotkania będą polegały na zebraniu i moderowaniu spotkań seniorów, którzy są zainteresowani wolontariatem lub mają już na tym polu doświadczenia. Spotkania posłużą integracji środowiska seniorów i ich edukacji w zakresie wolontariatu, przełamywaniu barier niechęci do działań społecznych, podnoszenia samooceny wśród seniorów; posłużą również wymianie doświadczeń w obszarze wolontariatu.

W ramach projektu każda uczestnicząca organizacja przeprowadzi w swoim środowisku lokalnym akcję społeczną angażującą grupy osób w rozwiązywanie problemów społecznych lub realizacji szybkich działań wspierających społeczność lokalną. Akcja polega na wolontariacie, podczas którego grupa osób przez kilka godzin może wykonywać proste prace lub wykorzystać wolontariat kompetencyjny. Może ona przybierać różnorodne formy w zależności od potrzeb, specyfiki organizacji czy preferencji wolontariuszy. Działać w ten sposób można na rzecz konkretnego miejsca (np. biblioteki, skweru, muzeum), grupy docelowej (np. osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze) czy na rzecz własnej społeczności lokalnej organizując wspólne wydarzenie (np. święto miasta, sprzątanie lasu, koncert).

Innym ważnym działaniem projektowym jest przebudowa serwisu www.mojwolontariat.pl umożliwiając zamieszczanie w nim dobrych praktyk współpracy z seniorami (materiały wideo, prezentacje), prezentowanie aktualnych i dostępnych ofert prac dla wolontariuszy seniorów “zaciąganych” np. poprzez kanał RSS z serwisu www.mojwolontariat.pl na lokalne strony centrów wolontariatu i wybrane serwisy lokalnych organizacji. Rozbudowa serwisu o panel administracyjny umożliwi internetowe pośrednictwo w lokalnych centrach wolontariatu, zintegrowanie serwisu z portalami społecznościowymi, utworzenie nowych sekcji umożliwiających zamieszczanie wywiadów, filmów i dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami.

W ramach pierwszego projektu realizowanego w ramach ASOS powstały 2 publikacje, które zostaną zaktualizowane o wkładkę – dodatek z praktycznym przewodnikiem korzystania z serwisu mojwolontariat.pl: „Jak pracować z wolontariuszem – seniorem” – poradnik dla koordynatorów wolontariatu oraz „Poradnik wolontariusza seniora” – informator dla seniorów zainteresowanych wolontariatem. Obie publikacje zostały udostępnione w wersji elektronicznej w postaci plików PDF w serwisie bibliotekawolontariatu.pl.

Organizacje i instytucje biorące udział w projekcie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wiskitki
 • Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej
 • Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
 • Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Nadzieja”
 • Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Załuskach

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny na numer (22) 635 27 73 wew. 25 lub mailowy (wojciechowski@wolontariat.org.pl).

asos