Aktywni seniorzy – aktywni wolontariusze

Projekt Aktywni seniorzy – aktywni wolontariusze zakłada przeszkolenie członków Mazowieckiej Sieci Centrów Wolontariatu (MSCW) z zakresu pracy z wolontariuszami seniorami i transfer tej wiedzy do społeczności lokalnych poprzez edukację organizacji i instytucji korzystających z wolontariuszy, organizowanie spotkań Klubu Seniora Wolontariusza oraz kampanię społeczną skierowaną do seniorów. W czasie jego trwania zrealizowane zostaną następujące działania:

Tworzenie zasobu wiedzy dla uczestników projektu

W ramach działania planujemy przygotowanie publikacji „Jak pracować z wolontariuszem – seniorem” – zawierająca podstawowe informacje o specyfice pracy z seniorem, specyfice starzenia się i idącymi za tym możliwościami i ograniczeniami wolontariatu. Z myślą o organizacjach i instytucjach mogących korzysta ze wsparcia wolontariuszy seniorów w ramach projektu utworzony został także niniejszy serwis internetowy.

Szkolenia dla pośredników wolontariatu MSCW

Szkolenia mają za zadanie przygotować liderów MSCW do pracy z seniorami w zakresie promocji i organizacji pośrednictwa wolontariatu. Szkolenia odbędą się w 2 blokach. Tematy te wnoszą wiedzę umożliwiającą lepsze poznanie środowiska seniorów, oraz transfer umiejętności z członków MSCW na organizacje, instytucje z regionu.

  1. Zrozumieć seniora – specyfika pracy z osobą starszą, senior jako wolontariusz/pracownik, specyfika starzenia się, pedagogika osób dojrzałych.
  2. Trening dla trenerów – trening dla personelu MSCW z zakresu organizacji i prowadzenia warsztatów/ spotkań / szkoleń dla seniorów wolontariuszy. Treść treningu obejmie m.in. rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie i przygotowanie wolontariatu seniorów, specyfika pracy z osobami starszymi, sztuka skutecznej prezentacji, ewaluowanie działań szkoleniowych. Szkolenie to pozwoli pośrednikom wolontariatu na zdobycie umiejętności trenerskich w prowadzeniu szkoleń z seniorami zainteresowanymi wolontariatem, oraz z liderami organizacji pozarządowych chcących zaangażować seniorów do działań wolontarystycznych.

Klub Seniorów Wolontariuszy

Równolegle z edukacją kadry MSCW, jej członkowie w ramach działalności lokalnych centrów Wolontariatu będą organizowali spotkania w ramach Klubu Seniorów Wolontariuszy. Spotkania będą polegały na zebraniu i moderowaniu spotkań seniorów, którzy są zainteresowani wolontariatem lub mają juz na tym polu doświadczenia. Spotkania mają umożliwić integracje środowiska seniorów – wolontariuszy, dzielenie się doświadczeniami wolontariackimi, oraz wspomożenie lokalnych Centów Wolontariatu wiedzą i konsultowanie pomysłów dotyczących działań skierowanych do seniorów.

Konferencja

Zorganizowana zostanie także konferencja skierowana do organizacji i instytucji pracujących z wolontariuszami, mediów i środowisk skupiających seniorów, w ramach której zaprezentujemy wyniki obu zrealizowanych diagnoz.
Konferencja będzie miała za zadanie zaprezentowanie możliwości wolontariatu instytucjom działającym w otoczeniu MSCW, oraz umożliwienie nawiązania kontaktów i partnerstw pomiędzy nimi, a członkami sieci.
Konferencja będzie transmitowana on-line, aby dotrzeć do dużej liczby odbiorców. Dodatkowo w formie zarejestrowanej będzie dostępna na stronie www projektu.

Szkolenia dla pośredników wolontariatu realizowane prze członków MSCW

W ramach szkoleń członkowie MSCW otrzymają wiedze i umiejętności, które będą mogli wdrażać w swoich społecznościach. Każda organizacja członkowska MSCW uczestnicząca w projekcie wykorzysta zdobyte w ramach szkoleń umiejętności i kompetencje oraz wesprze lokalnych liderów – koordynatorów wol. z organizacji instytucji chcących pracować bezpośrednio z wol. poprzez przeprowadzenie szkoleń „Rekrutacja i organizacja pracy wolontariuszy seniorów”. Członkowie MSCW przeprowadzą szkolenia dla lokalnych organizacji i instytucji mogących korzystać z pomocy wol. Szkolenia mają za zadanie przygotować lokalne organizacje i instytucje do pracy z seniorami w zakresie promocji i zarządzania wolontariatem.

Kampania Społeczna „Aktywni seniorzy – Aktywni wolontariusze”

W ramach działania zostanie opracowana kampania społeczna ukazująca wolontariat seniorów jako doskonałą możliwość pożytecznego spędzania czasu oraz wspierania swojej społeczności. Na kampanię składać się będą materiały wizualne oraz poradnik dla seniorów zawierający podstawową wiedzę z zakresu wolontariatu.

W ramach działań przygotujemy także artykuły w prasie regionalnej i lokalnej promujące wolontariat.