O projekcie

Projekt ma charakter kompleksowy i skierowany jest do kadry OPS – osób zarządzających OPS, pracowników socjalnych, potencjalnych wolontariuszy, a także beneficjentów pomocy – klientów OPS, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą grupą docelową są OPS:

  • z terenu gmin wiejskiech i miejsko-wiejskich Mazowsza,
  • nie mające doświadczenia lub mających małe doświadczenie w realizacji wolontariatu w swojej gminie,
  • chcące rozwijać wolontariat na rzecz swoich klientów przy współpracy ze społecznością lokalną;

Partnerem naszych działań i współrealizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali, który będzie służył wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji wolontariatu na terenie gminy.

Głównym działaniem w projekcie jest przygotowanie w ramach cyklu szkoleń Koordynatorów Wolontariatu – pracowników socjalnych, którzy w OPS będą zarządzali działaniami wolontariuszy na rzecz klientów, promowali i organizowali wolontariat w środowisku lokalnym.

Wolontariat na rzecz osób potrzebujących w gminie może rozwijać się tylko w ramach współpracy różnych środowisk, dlatego elementem projektu będzie budowanie partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu z udziałem lokalnych organizacji i instytucji – na przykład z: organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, instytucjami kultury, szkołami, bibliotekami, OSP, kołami gospodyń, LGD, parafiami, itp.)

W czasie projektu każdy uczestniczący OPS otrzyma wsparcie ekspertów Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Projekt dofinansowany jest z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

loga-eog-small