Rekrutacja do projektu

Uwaga – do 4 czerwca trwa nabór uzupełniający do projektu!

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie “Wolontariat – szansa dla integracji”. Celem projektu jest przygotowanie 15 Ośrodków Pomocy Społecznej do wykorzystania wolontariatu w realizacji codziennych zadań, w tym przeciwdziałaniu zagrożeniu wykluczeniem społecznym swoich klientów.

Kogo poszukujemy

Projekt skierowany jest do:

 • Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin miejsko – wiejskich i gmin wiejskich z terenu województwa mazowieckiego
 • Niedoświadczonych lub z niewielkim doświadczeniem w organizacji wolontariatu
 • Uwaga: Doświadczone OPS, w których z różnych przyczyn zmieniły się osoby koordynujące wolontariat, a nowi pracownicy obejmujący stanowisko koordynatorów nie byli przygotowywani do profesjonalnej pracy z wolontariuszami lub czują niedobór wiedzy w tym zakresie, także kwalifikują się do projektu.

W ramach działań projektowych pomożemy rozwinąć wolontariat w 15 OPS wybranych w procesie rekrutacji. Uczestnictwo w projekcie wiąże się z wydelegowaniem przez OPS osoby, która w ramach projektu zostanie przygotowana do pełnienia roli koordynatora wolontariatu w ośrodku.

W początkowej fazie projektu – wizycie studyjnej – liczymy na uczestnictwo kadry zarządzającej OPS.

Działania projektowe

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące działania

 • Wizyta studyjna
  • Wizyta w OPS w Kowali – prezentacja działań doświadczonego OPS i sposobu na organizacje wolontariatu wokół OPS w gminie wiejskiej
 • Szkolenia dla przyszłych koordynatorów wolontariatu w OPS – 4 trzydniowe szkolenia:
  • Podstawy formalno-prawne wolontariatu i działań pośrednictwa
  • Budowanie i utrzymanie zespołu wolontariuszy
  • Zarządzanie projektem wolontariackim
  • Wsparcie działań wolontariusz-beneficjent
 • Wsparcie budowania lokalnych koalicji
  • Każdy OPS uczestniczący w projekcie zrealizuje 6 godzinne spotkanie dotyczące budowania lokalnych koalicji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, angażujące lokalnych partnerów społecznych (NGO, szkoły, parafie, OSP, instytucje kultury itp.). Koszty organizacji spotkań będą pokryte w ramach projektu.
 • Działania pośrednictwa wolontariatu w OPS. Każdy uczestniczący w projekcie OPS w ramach swoich działań:
  • Pozyska 5 klientów potrzebujących wsparcia wolontariuszy
  • Pozyska 10 wolontariuszy
  • Przeprowadzi działania edukacyjne dla wolontariuszy (20h)
  • Przeprowadzi spotkania wolontariuszy z koordynatorem wolontariatu
  • Koszty działań będą pokryte w ramach projektu

Projekt trwa od maja 2014 (początek rekrutacji) do maja 2015 (zakończenie działań projektowych w OPS)

Rekrutacja

Rekrutacja polega na wypełnieniu i przesłaniu formularzy zgłoszeniowych. Jako kompletne zgłoszenie do projektu uznajemy przesłane przez każdy aplikujących OPS:

Zgłoszenia zawierające tylko jeden formularz nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia należy przesłać w wersji wypełnionej na komputerze, podpisanej i opieczętowanej przez osobę uprawniona do reprezentowania danego OPS – pocztą tradycyjną, zeskanowane mailem lub faxem, na adres:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
e-mail: ops@wolontariat.org.pl
fax: (22) 635 27 73 wew 34

Zgłoszenia są przyjmowane do 4 czerwca 2014.

Wybór OPS do projektu

Do projektu zostaną wybrane te OPS, które przede wszystkim zagwarantują utrzymanie wolontariatu w swoich strukturach i dalsze jego wykorzystywanie po zakończeniu działań projektowych.

Kontrakt

Z zakwalifikowanymi do projektu OPSami zostanie podpisana umowa, w której OPS i Centrum Wolontariatu zobowiążą się do wspólnej realizacji działań projektowych.

Projekt dofinansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

loga-eog-small